Loading...

Các bước xây dựng KPI nhân sự hiệu quả

KPI nhân sự là các chỉ số được sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ phận nhân sự. KPI nhân sự được thiết lập dựa trên các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp, từ đó giúp doanh nghiệp đo lường được mức độ đóng góp của bộ phận nhân sự đối với việc đạt được các mục tiêu đó.

Đọc tiếp